امام خمینی (ره) چشمه ی همیشه جوشان

یار جمارانی: عمریست که در بندم و زندانی خویشم/دلبسته راز دل توفانی خویشم ... چون زلـف شکن در شـکن یار/در پیچ و خم غصه پنهانی خویشم ... از بخت بدم نیست دگر سوز و گدازی/من سرد تر از بخت زمستانی خویشم ... مجروحم و دل خسته به پرواز شب تار/در حیرت کوچ از دل ظلمانی خویشم ... آرام دل و مطمئنم از سفر خویش/تا در ره آن یار جمارانی خویشم