امام خمینی (ره) در مقابل تهدید نظامی آمریکا

مجموعه «مکتب امام» پاسخ قاطع امام به تهدید نظامی آمریکا در پاسخ به کسانی که از احتمال حمله نظامی آمریکا ابراز ترس و ناتوانی می کردند. در این قسمت، بخشی از سخنان محکم و قاطعانه امام خمینی(ره) و امام خامنه ای(حفظه الله) در رابطه با تهدید نظامی آمریکا نشان داده میشود.