مومیایی جنجالی کشف شده در شهر ری دفن شد؟!

حق شناس،