بوستر - افزایش دهنده سرعت سابلیمینال

"بوستر"

افزایش پذیرا بودن ذهن و بدن به پیام های پنهان - سابلیمینال بوستر