آسمان
سهند
روزی بود روزی نبود ، غیر از خدا چیزی نبود