آموزش سخنرانی و فن بیان-مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی
sokhanvaran.org
ارسال درخواست دوستی
آموزش سخنوری و صدا سازی- مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان ،سخنوران - فن بیان - سخنوری - اصول فنون مذاکره- غلبه بر ترس و اضطراب
28 تیر 1396
168 بازدید
07 تیر 1396
98 بازدید
29 خرداد 1396
135 بازدید
23 خرداد 1396
117 بازدید