آسمان
سهند
ارسال درخواست دوستی
روزی بود روزی نبود ، غیر از خدا چیزی نبود