همیشه خوشحال
Bahar
وانمود کردن به اینکه حالت خوبه ، وقتایی که پر از دردی نشون میده که هنوز چقدر قدرت داری ...!